بسیجی ام / واحد فرهنگی

بسیجی ام به امید ظهور پنجره ام

و بازمانده ی نسل هزار حنجره ام

هنوز عهد و مرامی که داشتم دارم

و جان نیمه تمامی که داشتم دارم

به دوستان که جفا می کنند می گویم

اگرچه گفته ام اکنون بلند می گویم

که تا به چشمه ی نور حیات روزنه ای ست

تمام بود و نبودم ، فدای خامنه ای ست

/ 0 نظر / 14 بازدید